MVO-Gedragscode

Handen schudden

StartKracht BV is een organisatie die positieve impact wil maken op mens, milieu en maatschappij. Dit doen wij door met onze opdrachtgevers, medewerkers, klanten en partners samen een duurzame bijdrage te leveren op onderstaande thema’s. Daarnaast is deze gedragscode gebaseerd op de waarden waaraan wij hechten en die wij delen met onze opdrachtgevers.

Mensenrechten

Mensenrechten zijn rechten die overal, altijd en voor iedereen gelden. De volgende punten hieruit zijn met name van belang:

 • Gelijke behandeling
  Wij garanderen dat wij onze werknemers gelijk behandelen. Er wordt niet gediscrimineerd op grond van ras, religie, leeftijd, nationaliteit, sociale of etnische afkomst, seksuele geaardheid, geslacht, identiteit of expressie, burgerlijke staat, zwangerschap, politieke overtuiging of handicap, noch op enige andere grond. Maatregelen om ongelijkheid van kwetsbare groepen te verminderen worden verwelkomd.
 • Vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen
  Wij erkennen en respecteren de rechten van onze medewerkers op vrijheid van vereniging. Tevens hebben onze medewerkers het recht om deel te nemen in (collectieve) onderhandelingen gericht op het bereiken van overeenstemming over arbeidsvoorwaarden.
 • Kinderarbeid
  Wij laten ons niet in met kinderarbeid. Onder ‘kind’ wordt in dit verband verstaan iedere persoon die werkzaam is onder de leeftijd van 15. Mocht de minimumleeftijd voor de werkgelegenheid in het land waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd een hogere leeftijd voorschrijven dan gaan wij ervan uit dat de wet gevolgd wordt. Kinderen behoren niet tot werknemers en kinderen worden niet ingezet in gevaarlijk werk en vormen van slavernij. Alle internationale wet- en regelgeving die van toepassing is op kinderarbeid wordt gerespecteerd. Legitieme stageprogramma’s worden gewaardeerd.
 • Gedwongen of verplichte arbeid
  Wij garanderen dat arbeid door onze werknemers berust op vrijwillige afspraak en dat er geen gedwongen arbeid plaatsvindt. Wij verplichten onze medewerkers nooit om door de overheid uitgegeven identificatiepapieren, paspoorten of werkvergunningen af te staan als voorwaarde voor werk.
 • Rechten inheemse bevolking
  Wij garanderen inheemse volken met respect te behandelen en ze op geen enkel vlak uit te buiten. Dit houdt in ieder geval in dat gewoontes en rechten van de inheemse bevolking niet worden gehinderd en dat door ons vrijwillige en volledige toestemming, van de betreffende overheid en van de inheemse bevolking, is verkregen voor het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten in de proximiteit van de inheemse bevolking.
 • Arbeidsomstandigheden
  Wij zien er op toe:
  • dat alle werkomstandigheden (ook bij onze toeleveranciers), inclusief compensatie, arbeidstijd, vrije dagen, verlof en vakanties, in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde wetten en voorschriften, cao-bepalingen en industrienormen;
  • dat een veilige en gezonde werkplek beschikbaar is voor onze medewerkers (en medewerkers van onze toeleveranciers). Alle medewerkers hebben toegang tot relevante gezondheids- en veiligheidsinformatie, training en uitrusting.
 • Persoonsgegevens
  Wij houden ons aan alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en gebruiken informatie die wij via onze relatie met UWV hebben verkregen alleen voor het doel dat voor ons is gedefinieerd.

Milieu

Wij zetten ons in voor het beschermen en verbeteren van het milieu. Wij voldoen minimaal aan alle toepasselijk milieuwetten, regelgeving en normen, zoals eisen ten aanzien van chemische stoffen en afvalbeheer en verwijdering, recycling, industrieel afvalwater behandeling en lozing, uitstoot in de lucht, milieuvergunningen en milieurapportage.

Wij zullen minimaal:
• het gebruik van grondstoffen en afval beperken en gebruikte producten zoveel mogelijk hergebruiken, retour nemen, recyclen dan wel op andere wijze milieuvriendelijk afvoeren;
• helpen de biodiversiteit te verbeteren;
• de CO2-footprint van hun bedrijfsprocessen, producten en diensten in kaart hebben en deze zo laag mogelijk maken, bij voorkeur met behulp van een milieumanagementsysteem of -certificering hanteren om de milieuprestaties van de organisatie inzichtelijk te maken en te verbeteren.

Zakelijke integriteit

StartKracht wil op respectvolle, transparante en verantwoorde wijze samenwerken met zijn opdrachtgevers en partners. Wij doen zaken in overeenstemming met de hoogste ethische normen en voldoen strikt aan alle wet- en regelgeving op het gebied van omkoping, corruptie en verboden handelspraktijken. Wij laten ons niet in met betaling ter beïnvloeding van besluitvorming of het verwerven dan wel behalen of behouden van voordelen.

Communicatie

Wij zorgen er voor dat deze gedragscode en andere relevante informatie beschikbaar is voor werknemers in de taal van de medewerkers en leidinggevenden. Daarnaast zullen wij, waar redelijkerwijs mogelijk, onze toeleveranciers in de keten bevragen om aantoonbaar te voldoen aan de gedragscode.

Transparantie en naleving

Wij geven zo veel mogelijk openheid van zaken en documenteren dat wij aan deze gedragscode voldoen en geven opdrachtgevers op verzoek toegang tot deze documentatie.

Het naleven van deze gedragscode maakt deel uit van periodieke evaluatie. UWV behoudt zich het recht voor om het naleven van deze gedragscode te controleren door middel van audits en enquêtes. Ook kan ons worden gevraagd een verbeterplan op te stellen, inclusief tijdsplanning, indien niet aan deze gedragscode wordt voldaan.